Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania świadczeń

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego zostanie udzielona pomoc medyczna. Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada:

  • zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP
  • odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.

W przypadku braku znajomości języka polskiego pacjent powinien zgłosić się na wizytę z osobą, która mówi w języku polskim i będzie tłumaczyła rozmowę.

Przed wizytą należy wydrukować i uzupełnić druk medycznej karty wywiadu w języku ukraińskim. Karta dostępna jest również na naszej stronie internetowej w zakładce „DO POBRANIA”.

Testy antygenowy w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla cudzoziemców narodowości ukraińskiej.

Informujemy o możliwości bezpłatnego testowania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Cudzoziemcy narodowości ukraińskiej mają prawo do bezpłatnego wykonywania testów antygenowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Koszty świadczeń pokrywane są z budżetu państwa, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Warunkiem nabycia prawa do przeprowadzenia testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym dowód osobisty, paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca). Testy antygenowe mogą zostać wykonane bez wystawienia zlecenia na test w wybranych aptekach oraz punktach pobrań – lista dostępnych placówek dostępna jest pod adresem https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran#apteki

Szczepienia przeciw SARS-CoV-2 dla cudzoziemców narodowości ukraińskiej.

Od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC. Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym  dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19, wypełniany przez osobę poddawaną szczepieniu, jest dostępny w języku ukraińskim na naszej stronie internetowej w zakładce – „DO POBRANIA”.